imageimageimageimageimageimageimageimage
imageimageimageimageimageimageimageimage

Algemene Voorwaarden

Klik hier om de Algemene Voorwaarden in PFD-formaat te downloaden.

Heeft u nog geen Acrobat Reader, klik dan hier.


 

 

Algemene Voorwaarden Full Circle Sailing

1. Definities

overeenkomst: de reisovereenkomst tussen Full Circle Sailing en de reiziger;
reiziger: degene die met Full Circle Sailing een reisovereenkomst sluit, en degene(n) ten behoeve van wie die reisovereenkomst wordt gesloten;
reissom: de reissom zoals overeengekomen voor de reisperiode en het reistraject;
reis: de tussen Full Circle Sailing en de reiziger overeengekomen reis over het reistraject, gedurende de reisperiode;
schip: het schip dat wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst;
reisperiode: de periode van inschepen in de vertrekhaven tot het van boord gaan in de doelhaven, zoals overeengekomen tussen Full Circle Sailing en de reiziger;
reistraject: het traject van de vertrekhaven naar de doelhaven dat Full Circle Sailing en de reiziger zijn overeengekomen;


2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Full Circle Sailing en de reiziger gesloten overeenkomst.
2.2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Verplichtingen Full Circle Sailing
3.1. Full Circle Sailing vervoert de reiziger en diens bagage met het schip over het reistraject gedurende de reisperiode, met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.
3.2. Full Circle Sailing spant zich ervoor in dat het schip zich bij aanvang van de reisperiode in goede staat bevindt, voor het reistraject voldoende is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en voldoende is bevoorraad.
3.3. Full Circle Sailing bemant het schip gedurende de reis met een schipper die gekwalificeerd is voor het afleggen van die reis.
3.4. Full Circle Sailing verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten

4. Verplichtingen reiziger
4.1. De reiziger is verplicht de aanwijzingen van de schipper en de voorschriften op te volgen.
4.2. De reiziger garandeert dat hij geen smokkelwaar, verboden verdovende middelen, (vuur)wapens, gevaarlijke stoffen, levende dieren dan wel andere verboden goederen aan boord brengt. De reiziger dient zich er zelf over te informeren bij de autoriteiten van het/de betreffende land(en) wat een verboden goed is. De reiziger garandeert bij ondertekening van de reisovereenkomst dat de bagage van de reiziger de genoemde zaken niet bevat. Full Circle Sailing is gerechtigd zich te overtuigen van de aard of de gesteldheid van de bagage, indien zij vermoedt dat zij, de aard of de gesteldheid van de door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zouden hebben toegelaten. Full Circle Sailing zal dit onderzoek alleen doen in aanwezigheid van de reiziger of, wanneer dit niet mogelijk is, in bijzijn van twee personen van wie overigens geen hulp verlangd zal kunnen worden.
4.3. De reiziger garandeert dat hij in het bezit is van een paspoort en van visa die nodig zijn voor het reistraject, en die geldig zijn tot een maand na de reisperiode. Tevens dient de reiziger te beschikken over eventuele andere documenten die nodig zijn om in de vertrekhaven aan boord te gaan en in de doelhaven van boord te gaan. De reiziger dient zichzelf te informeren over de benodigde documenten en dient deze zelf aan te vragen en te bekostigen.
4.4. De reiziger bevestigt met het sluiten van de overeenkomst dat zijn gezondheid zodanig is dat hij de reis zonder gezondheidsproblemen kan volbrengen. Een reiziger die het bekend is dat hij lijdt aan hartklachten, epilepsie, diabetes of een aandoening die alleen dankzij consequent medicijngebruik onder controle kan worden gehouden, dient daarvan bij het sluiten van de overeenkomst melding te maken aan Full Circle Sailing.
4.5. Indien de reiziger een verplichting niet nakomt is Full Circle Sailing op ieder moment gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, de inscheping of het vervoer te weigeren of de ontscheping te bevelen van een opvarende die naar het oordeel van Full Circle Sailing of haar schipper een gevaar vormt voor het schip, de opvarenden of voor zichzelf, die in onvoldoende conditie verkeert om te reizen, of die de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van de overige opvarenden in gevaar brengt. In dat geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. Full Circle Sailing is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
4.6. De reiziger die een verplichting niet nakomt is aansprakelijk voor schade van Full Circle Sailing die daarmee verband houdt.

5. Wijziging overeenkomst
5.1. Full Circle Sailing is bevoegd de reisovereenkomst te wijzigen, op een wezenlijk punt alleen indien daar een gewichtige reden voor is. De reden van de wijziging wordt de reiziger onverwijld medegedeeld.
5.2. Full Circle Sailing bepaalt in overleg met de reiziger of het gezien de (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden, verantwoord is om uit te varen. Bij verschil van mening is het oordeel van Full Circle Sailing beslissend.
5.3. Indien het reistraject of de reisperiode wijzigt door (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden dan komt schade van de reiziger die daarvan het gevolg is niet voor rekening van Full Circle Sailing. De reiziger dient daar bij het boeken van zijn vervoer vanuit de doelhaven rekening mee te houden.
5.4. Tot twintig dagen voor aanvang van de reisperiode heeft Full Circle Sailing het recht de reissom te verhogen, indien de kosten van het uitvoeren van de reis door onvoorziene omstandigheden wijzigen. De reiziger heeft in dat geval binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling de reisovereenkomst op te zeggen.

6. Reizigersgegevens
6.1. Full Circle Sailing dient uiterlijk een maand voorafgaand aan de datum aangegeven in de aanbieding van de reiziger het formulier met de reizigersgegevens ontvangen te hebben die minimaal de volgende informatie bevat: voor- en achternaam(en) zoals vermeld in het paspoort, adres, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, bijzonderheden ten aanzien van dieet, medische bijzonderheden, contactgegevens van een in geval van nood te informeren naaste verwante(n). Formulieren hiervoor worden op verzoek beschikbaar gesteld door Full Circle Sailing.

7. Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van Full Circle Sailing in geval van dood of letsel van de reiziger is beperkt tot het krachtens art. 8:518 BW vastgestelde bedrag. De aansprakelijkheid van Full Circle Sailing in geval van verlies of beschadiging van bagage van de reiziger is krachtens art. 8:518 BW beperkt tot een bedrag van EUR 1.000,-- Een en ander laat onverlet het recht van Full Circle Sailing zich te beroepen op de algemene aansprakelijkheidsbeperking van 8:7 en 8:12 BW.
7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat indien Full Circle Sailing aansprakelijk is voor schade aan de persoon van een reiziger, die aansprakelijkheid nooit tot een grotere schadevergoedingsplicht kan leiden dan het bedrag waarvoor een door Full Circle Sailing gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
7.3. Full Circle Sailing is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies dan wel beschadiging van (een deel van) de bagage, indien het voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een vervoerder de gevolgen redelijkerwijs had kunnen verhinderen.
7.4. Full Circle Sailing is niet aansprakelijk voor goederen die niet nodig zijn voor het maken van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst die problemen kunnen veroorzaken van welke aard dan ook. Full Circle Sailing houdt zich het recht voor betreffende zaken van boord te (laten) verwijderen. Indien Full Circle Sailing aansprakelijk gehouden kan worden voor beschadiging of verlies van bagage dan vallen voornoemde artikelen buiten deze aansprakelijkheid en komen zodoende nooit voor een vergoeding in aanmerking.
7.5. Full Circle Sailing is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
7.6. De reiziger is aansprakelijk voor schade die hij of zijn bagage veroorzaakt.
7.7. De reiziger is aansprakelijk voor schade van Full Circle Sailing die ontstaat doordat van het reistraject moet worden afgeweken door een aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid.

8. Verzekering
8.1. Full Circle Sailing beschikt over geldige bedrijfsaansprakelijkheids-, WA- en cascoverzekeringen. Nu de eventuele aansprakelijkheid van Full Circle Sailing krachtens wettelijke bepalingen kan worden uitgesloten of beperkt tot bepaalde maximale bedragen, is het mogelijk dat de door de reiziger geleden schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening blijft. De reizigers dienen derhalve zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering tegen dit risico, waaronder een annuleringsverzekering.

9. Excursies aan de wal
9.1. Wanneer de reiziger excursies of andere activiteiten aan de wal organiseert garandeert de reiziger jegens Full Circle Sailing daartoe zelf alle noodzakelijke voorbereidingen te hebben getroffen, zoals vervoer, uitrusting, proviandering etc.

10. Betaling
10.1. De reiziger dient minimaal 50 % van de reissom binnen twee weken na ontvangst van de factuur over te maken naar bankrekening 15.62.71.680 ten name van Full Circle Sailing. De volledige reissom dient twee maanden voor aanvang van de reisperiode op die rekening te zijn bijgeschreven.
10.2. Bij niet tijdige betaling van de reissom is de reiziger zonder ingebrekestelling in verzuim.

11. Annulering
11.1. Indien de reiziger de reisovereenkomst wil annuleren dient hij Full Circle Sailing daarvan terstond, schriftelijk in kennis te stellen. De reiziger dient Full Circle Sailing in dat geval de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.
11.2. De schade die Full Circle Sailing door een annulering lijdt wordt vastgesteld op:
• 50% van de reissom, bij annulering tot zes maanden voor aanvang van de reisperiode;
• 75% van de reissom bij annulering tot drie maanden voor de aanvang van de reisperiode;
• 90% van de reissom bij annulering tot een maand voor aanvang van de reisperiode;
• De volledige reissom bij annulering vanaf een maand voor aanvang van de reisperiode.
11.3. De reiziger die een reis annuleert kan Full Circle Sailing verzoeken of een derde in zijn plaats de geboekte reis mag maken. Full Circle Sailing is vrij in haar beoordeling of die derde aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet en voor haar acceptabel is. Als dat het geval is, is de reiziger niet meer dan 10% van de reissom verschuldigd.

12. Opzegging door de reiziger wegens het niet beschikbaar zijn van het schip
12.1. De reiziger is gerechtigd het Reiscontract op te zeggen wanneer hem door Full Circle Sailing is medegedeeld is dat het schip niet op de datum en de plaats, als aangegeven in de aanbieding, te zijner beschikking is of zal kunnen zijn.
12.2. Na een geldige opzegging door de reiziger op deze grond zal Full Circle Sailing de eventueel reeds door de Reiziger betaalde (delen van de) huurprijs aan de reiziger terugbetalen.
12.3. Full Circle Sailing is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de reiziger ontstaan in verband met het niet ter beschikking zijn van het schip, tenzij de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten van Full Circle Sailing, dan wel met opzet die schade veroorzaakt te hebben, hetzij door roekeloos handelen met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit voort zou vloeien.

13. Opzegging wegens beschadiging schip
13.1. De reiziger en Full Circle Sailing zijn beiden gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wanneer het schip tijdens de reis, zonder dat het vergaan is, zodanig beschadigd blijkt te zijn dat het schip het herstel, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, niet waard is of dat dit herstel binnen redelijke tijd niet mogelijk is.
13.2. Na een geldige opzegging door de reiziger of door Full Circle Sailing op deze grond zal Full Circle Sailing het deel van de reissom aan de reiziger terugbetalen, evenredig aan dat deel van de reis dat niet is uitgevoerd, verminderd met eventuele vaste kosten en kosten verband houdende met het bereiken van de in redelijkheid meest geschikte haven of plaats voor de spoedigste ontscheping van de reizigers.
13.3. De reiziger alsmede Full Circle Sailing zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan in verband met beschadiging van het schip, tenzij en voor zover de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

14. Bericht van opzegging
14.1. Iedere opzegging geschiedt schriftelijk per post, per telegram of enig ander spoedbericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Op het moment van ontvangen zal Full Circle Sailing de reiziger een bevestiging van ontvangst geven.

15. Bagage
De reiziger houdt bij het samenstellen van zijn bagage rekening met de beperkte hoeveelheid bergruimte aan boord van een schip. Bagage mag per reiziger niet zwaarder wegen dan 40kg, niet meer ruimte innemen dan 2 grote tassen, en dient aan boord zo te worden geplaatst dat daarvan geen hinder wordt ondervonden. Koffers met een harde schaal zijn niet toegestaan.

16. Klachten
De reiziger dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen twee weken nadat deze zijn ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij Full Circle Sailing.

17. Geschillen
17.1. Op geschillen die verband houden met deze overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om over die geschillen te oordelen.